Slovenská chirurgia 1/2013

Komplikácie orálneho a labiálneho piercingu

MUDr. Dušan Poruban, CSc., doc. MUDr. Peter Stanko, PhD., MUDr. Dušan Hollý, PhD., MUDr. Bohuslav Novák, PhD.

Nosenie orálneho a labiálneho piercingu môže spôsobovať mnohé lokálne a celkové komplikácie, ktoré sa prejavia po zavedení piercingu ako včasné alebo neskoré. Vyskytujú sa v širokom rozmedzí, od jednoduchého poškodenia chrupu až po ohrozenie života. V rámci prevencie majú byť pacienti s piercingom pravidelne kontrolovaní zubným lekárom aspoň dva razy ročne. Populácia s dôrazom na vekovú skupinu adolescentov má byť informovaná o rizikách nosenia piercingu, zvlášť jazykového.

Kľúčové slová: orálny a labiálny piercing, lokálne a celkové komplikácie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Complications of oral and labial piercing

Wearing of the oral and labial piercing may cause many local and general complications developing early or late after the piercing insertion. The complications range from simple tooth damage to life-threatening situations. In prevention all piercing wearers have be followed up by a dentist twice a year at least. The teenage population has be informed about the piercing risks, especially on the tongue.

Keywords: oral and labial piercing, local and general complications.