Slovenská chirurgia 4/2022

Komplikácie laparoskopickej proktokolektómie pre ulceróznu kolitídu

MUDr. Ivan Majeský, PhD., MPH, MUDr. Peter Levčík, MUDr. Ivana Lajmonová, doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.

Ulcerózna kolitída (UC) je chronické zápalové ochorenie konečníka a hrubého čreva s rastúcou incidenciou. Zavedením biologickej liečby do praxe došlo k zníženiu indikácií chirurgickej intervencie, pričom ale veľká skupina pacientov sú non-respondéri na biologickú liečbu. Chirurgická liečba je teda neoddeliteľnou súčasťou manažmentu pacientov s UC, pričom pravdepodobnosť jej využitia narastá úmerne s dĺžkou trvania ochorenia. V súčasnosti sa preferuje laparoskopická totálna proktokolektómia s IPAA v modifikovanom dvojdobom prístupe. Chirurgická liečba UC je spojená so značným výskytom komplikácií. Popri najobávanejších infekčných komplikáciách vrátane leaku anastomózy sa vyskytujú aj menej časté komplikácie ako krvácanie a lézie močového traktu. Hoci lézie močového traktu sú zriedkavé, môžu mať často vážne následky. Autori na kazuistike demonštrujú výskyt kombinácie peroperačných komplikácií, pričom upozorňujú na skutočnosti, ktoré by mohli napomôcť v prevencii vzniku týchto komplikácií.

Kľúčové slová: ulcerózna kolitída, proktokolektómia, komplikácie, lézia ureteru, krvácanie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Complications of laparoscopic proctocolectomy for ulcerative colitis

Ulcerative colitis (UC) is chronic inflammatory disease of rectum and large bowel with increasing incidence. With introducing biological therapy into the management of these patients the number of indications of surgical therapy has decreased, however significant group of patients are non-responders, i.e. do not respond or lose response subsequent to an initial response. Surgery is integral part of therapeutic approach for patients with UC with increasing rate of intervention proportionally with duration of the disease. Nowadays laparoscopic modified two-stage restorative proctocolectomy with IPAA is the preferred method of surgery. Surgical treatment of UC is connected with significant morbidity. Beside most feared infectious complications including anastomotic leak there are rare complications like haemorrhage and lesions of urinary tract. Although urinary tract leasions are infrequent the consequences can be often harmful. Autors demonstrate combination of perioperative complications by the case report drawing the attention to measures that can help to prevent occurence of this situation.

Keywords: ulcerative colitis, proctocolectomy, complications, ureter lesion, haemorrhage