Slovenská chirurgia 3-4/2018

Karcinóm žalúdka s metastázami do pečene – aká terapia je adekvátna?

MUDr. Tomáš Šálek

Manažment pacientov s pečeňovými metastázami ako jediným metastatickým miestom pri diagnostikovaní rakoviny žalúdka (synchrónne nastavenie) alebo zisteným počas sledovania (metachrónny) je kontroverzný. Prevládajúci postoj v týchto prípadoch je pasívny, čo vedie k chemoterapii a k chirurgickej paliácii. V adekvátne selektovanej podskupine pacientov môže chirurgia, najmä ak je integrovaná do multimodálnych terapeutických stratégií, dosiahnuť neočakávané päťročné prežitie v rozmedzí od 10 % do 40 %. Kritická revízia literatúry naznačuje, že existujú niektoré jednoduché klinické kritériá, ktoré sa môžu účinne používať pri výbere pacientov. Týkajú sa predovšetkým tumoru žalúdka (faktory T, N, G) a rozsahu postihnutia pečene (faktor H). Na základe týchto kritérií je možné adekvátne vybrať približne 50 % prípadov. Vo zvyšných 50 % prípadov sa odporúča kritická diskusia od prípadu k prípadu, berúc do úvahy, že medzi týmito pacientmi existujú niektorí potenciálne dlhodobo prežívajúci, a že prežitie je striktne ovplyvnené abláciou tumorovej hmoty a multimodálnou liečbou vrátane chemoterapie a že v špecializovaných inštitúciách sa tento typ chirurgie vykonáva s veľmi nízkou mierou úmrtnosti a chorobnosti.

Kľúčové slová: rakovina žalúdka, pečeňové metastázy, hepatektómia, selekčné kritériá, gastrektómia, chemoterapia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Gastric cancer with hepatic metastases – what therapy is right?

Management of patients with hepatic metastases as the sole metastatic site at diagnosis of gastric cancer (synchronous setting) or detected during follow-up (metachronous) is controversial. The prevailing attitude in these cases is passive, leading to chemotherapy and to surgical palliation. In fact, in adequately selected subgroup of patients surgery, especially if integrated in multimodal therapeutic strategies, may achieve unexpected 5-year survival rates, ranging from 10% to 40%. The critical revision of the literature suggests that some simple clinical criteria exist that may be effectively employed in patients selection. These are mainly related to the gastric cancer (factors T, N, G) and to the extent of hepatic involvement (factor H). Upon these criteria it is possible to adequately select about 50% of cases. In the remaining 50% of cases a critical discussion on a case-by-case basis is recommended, considering that among these patients some potential long-survivors exist, that survival is strictly influenced by the ablation of the tumor bulk and by multimodality treatments including chemotherapy and that in expert institutions this kind of surgery is performed with very low mortality and morbidity rates.

Keywords: gastric cancer, hepatic metastases, hepatectomy, selection criteria, gastrectomy, chemotherapy