Slovenská chirurgia 1/2013

Intermitentná ileocekálna invaginácia v dospelosti

MUDr. Marek Čambal, PhD., MUDr. Pavel Zonča, Ph.D., MUDr. Tomáš Malý

Cieľ: Cieľom našej práce je prezentácia kazuistiky chronickej invaginácie v dospelosti. Materiál: 28-ročná žena s ročnou anamnézou intermitentnej bolesti brucha s príznakmi subileózneho stavu. Absolvovala nasledujúce vyšetrenia: usg brucha, natívnu snímku brucha, kolonoskopiu, irigografiu a CT brucha. Pre diagnózu chronickej appendicitídy indikovaná appendektómia neviedla k zlepšeniu stavu. Následne bola pri akútnych ťažkostiach irigografiou a CT vyšetrením stanovená diagnóza neúplnej obštrukcie v oblasti colon transversum pred lienálnou flexúrou na nejasnom podklade. Bolo vyslovené podozrenie na intususcepciu. Pacientka bola pre opakované poruchy črevnej pasáže indikovaná na exploratívnu laparotómiu. Pri nej bola identifikovaná trojnásobná invaginácia – kolokolická, ileokolická a ileoileálna. Ako vodiaci bod invaginátu bol nájdený v terminálnom ileu intraluminálny polypózny nádor s priemerom 5 cm. Vzhľadom na skutočnosť, že aj stena pravého kolonu, aj stena terminálneho ilea bola chronickým procesom už výrazne sekundárne zmenená, bol stav po čiastočnej dezinvaginácii riešený pravostrannou hemikolektómiou. Výsledky: Pacientka sa zahojila per primam intentionem a je bez ďalších zdravotných ťažkostí. Záver: Invaginácia je akútnou brušnou príhodou typu obturačno-strangulačného ilea a vo väčšine prípadov je ochorením dojčenského veku. Je podivuhodné, ako dlho trvali ťažkosti pacientky, pričom nedošlo k manifestnej akútnej ileóznej príhode. V klinickej praxi je nutné myslieť i na tieto vzácne príčiny poruchy pasáže gastrointestinálnym traktom.

Kľúčové slová: intususcepcia, dospelý, chronický.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Intermitent ileocoecal intususception in adult

Aim: Aim of our paper is to present a case-report of chronic invagination in adult patient. Material: 28-years old woman with one year history of intermitent abdominal pain with symptoms of subileus state. She has underwent abdominal ultrasonography, abdominal X-ray, colonoscopy, irigography and abdominal CT. Appendectomy indicated for diagnosis of chronic appendicitis didn´t improve symptoms. Consecutively during acute problems were irigography and CT performed and diagnosis of an incomplete colon transversum obstruction of uncertain origin was established. There was stated suspicion of an intususception and patient was due to a repeated gastrointestinal passage indicated for an explorative laparotomy. During operation there was identified threefold invagination – colo-colonic, ileo-colonic and ileo-ileal. As a leading point of invagination was found in terminal ileum intraluminal polypous tumor 5 cm in diameter. Because of the secondary chronic changes of right colon wall and terminal ileum wall, after partial desinvagination right hemicolectomy was performed. Results: Patient was primary healed and now is without any subjective problems. Conclusion: Invagination is an acute abdominal event of obturative-strangulative type and it mainly occurs in infantile age. It is astonishing how long were patient´s difficulties lasting without obvious acute ileus. It is necessary in clinical practice to think on these rare reasons of gastrointestinal passage disorders.

Keywords: intususception, adult, chronic.