Slovenská chirurgia 2/2012

Horná hrudná sympatektómia: indikácie a techniky

MUDr. Rudolf Zach, MUDr. Miron Petrašovič, CSc.

Torakoskopická horná hrudná sympatektómia je moderný štandardný operačný postup, pri ktorom sa preruší časť truncus sympaticus v hrudníku so snahou významne znížiť patologickú sympatikovú aktivitu v cieľovej oblasti. Podľa súčasného stavu poznania je tento výkon indikovaný pri liečbe Raynaudovho fenoménu, Bürgerovej choroby, palmárnej a axilárnej hyperhidrózy, komplexného regionálneho bolestivého syndrómu, ako aj bolestivej formy ischemickej choroby srdca. Naďalej prebieha diskusia o optimálnom spôsobe deštrukcie jednotlivých nervových ganglií, ich počtu, častí nervového povrazca s ohľadom na dostatočný krátkodobý aj dlhodobý efekt na strane jednej a na zníženie rozsahu vedľajších účinkov na strane druhej. Indikácie sa rozširujú a modifikujú. Správne vykonaná videotokaroskopická horná hrudná sympatektómia je liečebný postup s výborným efektom a tolerovateľnou záťažou.

Kľúčové slová: horná hrudná sympatektómia, videotorakoskopia, palmárna hyperhidróza, axilárna hyperhidróza, červenanie tváre, komplexný regionálny bolestivý syndróm, syndróm predĺženého QT intervalu, Raynaudov fenomén, kompenzačné potenie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Upper thoracic sympathectomy: indications and techniques

Videothoracoscopic upper thoracic sympathectomy is a standard procedure in treatment of palmar and axillary hyperhidrosis. In last decades other indications have been introduced and modified. Nowadays the patients suffering from the facial blush, vascular disorders or the early stages of complex regional pain syndrome benefit from this surgery. The sympathectomy has been also described for the treatment of other rare conditions such as intractable angina pectoris or long QT syndrome. Howewer there is still discussion on the optimal technique of the sympathetic chain destruction or ablation and the extent of the procedure with regard to achieve good short and long term results on one hand and to minimise the side effects on the other hand. Videothoracoscopic sympathectomy is safe and undemanding procedure. Properly indicated patients tolerate it well and are satisfied with the results.

Keywords: upper thoracic sympathectomy, videothoracoscopic sympathectomy, palmar hyperhidrosis, axillary hyperhidrosis, facial blush, complex regional pain syndrome, long QT syndrome, compensatory sweating, Raynaud phenomenon, Bürger disease.