Slovenská chirurgia 3-4/2018

Gistómy žalúdka v našom súbore pacientov

MUDr. Vladimír Dudáš, doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc., MUDr. Martin Nemček, MUDr. Peter Levčík

Gastrointestinálne stromálne tumory (GIST) sú mezenchymálne nádory GIT (gastrointestinálneho traktu), ktoré vznikajú malígnou transformáciou prekurzorov Cajalových intersticiálnych buniek. Najčastejšie sa vyskytujú v žalúdku (60 %), v tenkom čreve (25-30 %), v hrubom čreve (<5 %), v pažeráku (<3 %), v rekte a anuse (<5 %). Zriedkavosťou sú v mezentériu. Incidencia je cca 20 / 1 milión obyvateľov, ale pri autopsii je vyššia - 2 prípady na 1 000 pitvaných. GIST sa vyskytuje rovnako u oboch pohlaví, vo veku nad 50 rokov incidencia vzrastá. Autori predkladajú svoje skúsenosti s diagnostikou a liečbou GIST-ómov žalúdka u dvoch pacientov za nedávne obdobie.

Kľúčové slová: gastrointestinálne stromálne nádory, chirurgická liečba, inhibítor tyrozínkinázy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Stomach gists in our repertoire of patients

Gastrointestinal stromal tumors (GIST) are mesenchymal GIT (gastrointestinal tract) tumors, which arise by malignant transformation of Cajal interstitial cells precursors. Most often they occur in the stomach (60%), the small intestine (25 - 30%), the colon (10%), the rectum (1.5%). The rarity is in the mesentery. The incidence is 20 / 1 million inhabitants, but it is higher in the autopsy - up to 2 cases per 1,000 autopsied patients. GIST occurs equally in both sexes, and the incidence is increasing at the age of 50 years. The authors present their experiences with the diagnosis and treatment of gastric GIST diseases of two patients in the recent period.

Keywords: gastrointestinal stromal tumors, surgical treatment, tyrosine kinase inhibitor