Slovenská chirurgia 4/2020

Fournierova gangréna – komplikácia u polymorbídneho pacienta s perianálnym abscesom

MUDr. Júlia Bujňáková, MUDr. Jaroslav Sekáč, PhD., MUDr. Peter Štefánik, doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.

Fournierova gangréna je závažná, život ohrozujúca, rýchlo sa rozvíjajúca nekrotizujúca fascitída. Je charakteristická obliterujúcou endarteritídou a trombózou subkutánnych tepien spôsobujúcou gangrénu podkožného tkaniva a okolitej kože (1). V niektorých prípadoch môže končiť fatálne. Rizikovou skupinou sú imunokompromitovaní pacienti či pacienti so závažnými komorbiditami. Častejšie sú postihnutí muži. Existuje veľa polemík týkajúcich sa čo najvhodnejšej a najefektívnejšej liečby. Touto prácou, na príklade nášho úspešne vyliečeného pacienta, poukazujeme na rizikové faktory vzniku a možnosti úspešného manažmentu liečby Fournierovej gangrény.

Kľúčové slová: Fournierova gangréna, perianálny absces, sepsa, podtlakové uzatváranie rán

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Fournier gangrene – complication in a polymorbid patient with perianal abscess - case report

Fournier‘s gangrene (FG) is a very serious necrotizing fasciitis characterized by obliterative endarteritis and thrombosis of the subcutaneous arteries resulting in gangrene of the subcutaneous tissue and overlying skin (1). Its mortality rate remains high. It affects mostly weakened immunosuppressed patients and patients with comorbidities. Affected men are more often. There is a great discussion on the the most appropriate and effective treatment of Fournier‘s gangrene. The aim of this article is to show on risics factors and novel approach to treatment on the example of the our patient .

Keywords: Fournier‘s gangrene, perianal abscess, sepsis, wound healing – Vacuum-assisted closure (VAC) therapy