Slovenská chirurgia 2/2012

Ertapenem v iniciálnej antiinfekčnej monoterapii náhlych brušných príhod

MUDr. Michal Gergel, PhD., prof. MUDr. Juraj Olejník, CSc.

Cieľ: Vyhodnotenie klinickej účinnosti antibiotickej terapie komunitných vnútrobrušných infekcií pri náhlych brušných príhodách karbapenemovým antibiotikom I. typu ertapenemom v monoterapii. Materiál a metódy: Retrospektívna analýza klinického efektu u 52 pacientov hospitalizovaných pre náhlu brušnú príhodu zápalovú alebo perforačnú behom 16 mesiacov v rokoch 2011 – 2012, ktorí boli iniciálne liečení ertapenemom. Zároveň sme vyhodnotili mikrobiologické nálezy a výskyt rezistentných kmeňov. Výsledky: Celková účinnosť liečby bola 86,5 % pri 40,4 % miere komplikácií a 3,8 % mortalite. Priemerná dĺžka hospitalizácie bola 10,4 (±6,04) dňa, dĺžka antibiotickej liečby 6,8 (±3,01) dňa. Najčastejšími zistenými pôvodcami boli E. coli a Streptococcus sp. ESBL tvoriace kmene sme zaznamenali u 2 pacientov. 4 z 5 pacientov s nálezom Pseudomonas aeruginosa si nevyžiadali rozšírenie antibiotického režimu. Záver: V súlade s literárnymi údajmi je účinnosť monoterapie ertapenemom dostatočná a predstavuje efektívnu alternatívu kombinovaných antibiotických režimov.

Kľúčové slová: komunitné vnútrobrušné infekcie, ertapenem, monoterapia, iniciálna antibiotická liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Ertapenem in first line antibiotic monotherapy for inflammatory acute abdomen

Aim: Evaluation of clinical efectivity of ertapenem (type I. carbapenem antibiotic) monotherapy of community acquired intraabdominal infections in acute abdomen. Material and methods: We retrospectively evaluated 52 patients treated for acute abdomen (inflamatory and perforation) over 16 months in 2011-2012 using ertapenem monotherapy as first line antibiotic. We also evaluated microbiological findings and presence of polyresistant pathogens. Results: Overall efficacy of antibiotic treatment was 86,5%, with complication rates and mortality rates of 40,4% and 3,8% respectively. Average hospital stay was 10,4 (±6,04) days, average antibiotic treatment 6,8 (±3,01) days. Most frequent pathogens were E. coli and Streptococcus sp. ESBL producing microorganisms were detected in 2 patients. 4 of 5 patients with detected Pseudomonas aeruginosa did not reqiure augmentation of antibiotic regime. Results: In accordance with current literature, ertapenem monotherapy is effective and represents an equal alternative for currently used combination regimes.

Keywords: community acquired intraabdominal infections, ertapenem, monotherapy, first line antibiotic therapy.