Slovenská chirurgia 4/2020

Efekt liečby poškodenia chrupky autológnou plazmou bohatou na trombocyty u aktívnej populácie pacientov do 60 rokov s konštitučnou varozitou tíbie

MUDr. István Mitró, Mgr. Iveta Nagyová, PhD., RNDr. Timea Špaková, PhD., Mgr. Július Evelley, MUDr. Matúš Bereš, doc. MUDr. Marek Lacko PhD., MVDr. Ján Rosocha, PhD., MUDr. Daniela Schreierová

Liečba osteoartrózy plazmou bohatou na trombocyty (PRP - platelet rich plasma) predstavuje jednoduchú miniinvazívnu liečbu, ktorá sa používa v čoraz väčšej miere vo viacerých odboroch medicíny, vrátane ortopédie. Cieľom tejto retrospektívnej štúdie bolo vyhodnotenie klinického efektu autológnej PRP aplikovanej v období od roku 2012 do 2016 u ekonomicky aktívnej skupiny pacientov vo veku do 60 rokov s preukázaným poškodením chrupky vnútorného kompartmentu kolenného kĺbu a varozitou tíbie. Výsledky štúdie preukázali, že aplikácia troch dávok PRP je bezpečná a efektívna metóda liečby poškodenia chrupky v sledovanej skupine pacientov. Bolo pozorované významné zlepšenie skóre KOOS (Skóre poranenia kolena a výsledku osteoartrózy) tri roky po aplikácii PRP v porovnaní so skóre pred liečbou, kontrolované pre vplyv sociodemografických a klinických parametrov (pohlavie, vek, BMI, predošlá artroskopia, stupeň poškodenia chrupavky diagnostikované pri artroskopii a RTG vyšetrení).

Kľúčové slová: plazma bohatá na trombocyty, kolenný kĺb, osteoartróza, tibia vara, HTO, KOOS

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Effect of treatment of cartilage damage by autologous platelet-rich plasma in an active population of patients under 60 years of age with constitutive tibia varosity

Platelet-rich plasma (PRP) treatment of osteoarthritis is a simple mini-invasive treatment that is increasingly used in several fields of medicine, including orthopedics. The aim of this retrospective study was to evaluate the clinical effect of autologous PRP applied in the period from 2012 to 2016 in an economically active group of patients aged up to 60 years with proven damage of cartilage of the inner compartment of the knee joint and tibial varosity. The results of the study showed that the administration of three doses of PRP is a safe and effective method of treating cartilage damage in the studied group of patients. A significant improvement in KOOS score (Knee Injury Score and Osteoarthritis Outcome) was observed three years after PRP compared to the pre-treatment score, controlled for sociodemographic and clinical parameters (gender, age, BMI, previous arthroscopy with menisectomy, degree of cartilage damage as assessed by arthroscopy and X-ray classification).

Keywords: platelet rich plasma, knee, osteoarthrosis, tibia vara, KOOS, HTO