Slovenská chirurgia 3 - 4/2021

Detské hepatálne poranenia

Prof. MUDr. Miroslav Kitka, PhD., MPH, MUDr. Tomáš Ristvej, prof. MUDr. Radan Keil, PhD.

Hepar je druhým najčastejšie ledovaným orgánom po tupej traume a najčastejšie poškodeným parenchýmovým orgánom po penetrujúcom poranení. Anatomická pozícia priamo pod pravým rebrovým oblúkom vytvára podmienky na tupé poranenie orgánu hlavne u detí.

Kľúčové slová: hepar, poranenia u detí

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Liver injuries in children

The liver is the second most commonly injuried organ following blunt trauma and is the most commonly injuried organ following penetrating trauma. The anatomic location, directly under the right costal margin, make it the most susceptible organ for injury in blunt trauma especially in children.

Keywords: liver, injuries in children