Slovenská chirurgia 2/2021

Črevná obštrukcia ako neskorá komplikácia riešenia ventrálnej hernie metódou IPOM laparoskopickým prístupom

MUDr. Ivan Majeský, PhD., MPH, MUDr. Regina Muranská, MUDr. Peter Levčík, MUDr. Pavol Mazalán, MPH, doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.

Operačné riešenie ventrálnej alebo incicatrickej hernie je jednou z najčastejšie vykonávaných operačných intervencií. Relatívne vysoká incidencia rekurencie pri štandardnej plastike otvoreným prístupom spolu s progresom v miniinvazívnej chirurgii primäla chirurgov využiť laparoskopický prístup ako alternatívu riešenia tohto problému. Akceptácia laparoskopickej hernioplastiky od jej prvej realizácie v roku 1991 narastá. Štandardný spôsob riešenia je založený na princípoch, ktoré priniesli Jean Rives a Rene Stoppa, kde základom je umiestnenie sieťky retromuskulárne (sublay). Neskôr sa v praxi začalo využívať aj umiestnenie sieťky intraperitoneálne (underlay). Fixácia sieťky je možná pomocou tackerov alebo transfasciálnych stehov. Práve využitie tackerov nesie v sebe riziko vzniku adhézií, či poškodenia tráviacej trubice. V literatúre možno s narastajúcim využitím techniky nájsť aj narastajúci počet informácií o komplikáciách, vrátane črevnej nepriechodnosti, čiže ileu. Autori na kazuistike demonštrujú vznik mechanického ileu u pacientky viac rokov po primárne laparoskopicky riešenej ventrálnej hernii metódou IPOM. V medziobdobí medzi primárnou hernioplastikou a riešením chronického ileózneho stavu pacientka podstúpila elektívne operačné riešenie pre cystický útvar v mezentériu taktiež miniinvazívnym prístupom. Symptomatológia vznikla s odstupom niekoľkých rokov po primárnej operácii. Riešenie stenózy bolo možné len za cenu segmentálnej resekcie jejuna. V budúcnosti je nevyhnutné zozbierať dáta a pri analýze sa zamerať v štúdiách na výskyt ileózneho stavu ako komplikácie IPOM v závislosti na type sieťky, prípadne spôsobe jej fixácie.

Kľúčové slová: ventrálna hernia, incicatrická hernia, IPOM, komplikácie, druh sieťky, fixácia, ileus

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Slovenská chirurgia. Objednať časopis

Bowel obstruction as a late complication after previous laparoscopic IPOM for ventral hernia

Keywords: ventral hernia, incisional hernia, IPOM, complications, type of the mesh, fixation, bowel obstruction