Slovenská chirurgia 4/2014

Chirurgická liečba pankreaticko-pleurálnej fistuly (PPF) u pacienta s chronickou pankreatitídou – kazuistika

prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD., MUDr. Blažej Palkoci, MUDr. Michal Hošala, PhD., MUDr. Janka Hošalová Matisová, MUDr. Marek Adámik,PhD., MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH

Pankreaticko-pleurálna fistula (PPF) je zriedkavou komplikáciou akútnej alebo chronickej pankreatitídy. PPF sa manifestuje častejšie pľ-úcnymi než brušnými symptómami. Väčšina pacientov má ľavostranný pleurálny výpotok, zriedkavo sú opisované prípady bilaterálneho alebo len pravostranného výpotku. Včasné vyšetrenie hodnoty amyláz z pleurálneho punktátu môže výrazne napomôcť jej diagnostike. Konzervatívna liečba s drenážou hrudníka a aplikáciou octreotidu je metódou prvej voľby. V prípade zlyhania konzervatívnej liečby sú ďalšími liečebnými modalitami ERCP stentáž ductus pancreaticus a chirurgická liečba. Autori prezentujú prípad 44-ročného pacienta po prekonanej ťažkej forme akútnej pankreatitídy s CT a MRCP potvrdenou pankreaticko-pleurálnou fistulou. U pacienta bola realizovaná excízia fistuly a bola našitá pankreatikojejunoanastomóza sec. Ω a jejunojejunoanastomóza.

Kľúčové slová: pankreaticko-pleurálna fistula, chronická pankreatitída, chirurgická liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Surgical treatment of pancreatico-pleural fistula on patient with chronic pancreatitis – case report

Pancreatico-pleural fistula (PPF) is rare complication of acute and chronic pancreatitis. PPF is manifested more frequently with pulmonary symptoms than abdominal. Most patients have a left pleural effusion, rarely are described cases of bilateral or right-sided effusion. Early screening of amylase values in pleural punctate can significantly contribute to the diagnosis. Conservative treatment with chest drainage and octreotide application is the method of choice. In case of failure of conservative treatment other therapeutic modalities are ERCP stenting of pancreatic duct and surgical treatment. The authors present a case of 44 year old patient with undergone severe form of acute pancreatitis with CT and MRCP confirmed pancreatico-pleural fistula. The excision of the fistula was performed and pancreaticojejunoanastomosis sec. Ω and jejunojejunoanastomosis was sewn.

Keywords: pancreatico-pleural fistula, chronic pancreatitis, surgical treatment.