Slovenská chirurgia 4/2013

Chirurgická liečba hepatoblastómov na hranici resekability

MUDr. Pavel Bician, prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD., MUDr. Július Janek, MUDr. František Hampl, MUDr. Ján Novotný

Práca ukazuje 2 kazuistiky pokročilých hepatoblastómov v dojčenskom veku v štádiu PRETEXT 4 respektíve PRETEXT 3 M+, ktoré boli primárne neresekabilné. U oboch prípadov bola predoperačnou chemoterapiou navodená resekabilita nádoru a vykonaná radikálna operácia s negatívnym resekčným okrajom – v jednom prípade pravostranná hemihepatektómia s resekciou metastázy ľavého laloka pečene a v druhom prípade rozšírená pravostranná hemihepatektómia. Práca okrem zhrnutia problematiky hepatoblastómov v detskom veku súčasne ukazuje význam a potrebu kvalitnej predoperačnej onkologickej liečby a presného predoperačného plánovania rozsahu resekcie so zdôraznením významnej pomoci počítačových 3D programov.

Kľúčové slová: hepatoblastóm, operačná liečba, predoperačná chemoterapia, resekabilita.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Surgical treatment of hepatoblastomas on the border of resectability

This work presents two cases of advanced hepatoblastomas in early childhood in stage PRETEXT 4 respectivly PRETEXT 3 M+ and both cases were primarily nonresectable. In both cases preoperative chemotherapy induced resectability of the tumor and enabled to perform radical operation with negative resection margin – in first case it was right hemihepatectomy with excision of metastasis from left liver lobe, in second case it was extended right hemihepatectomy. Besides review of hepatoblastoma in childhood issues this work shows the value of preoperative oncological treatment as well as the value of preoperative planning with help of 3D computer programms.

Keywords: hepatoblastoma, liver resection, preoperative chemotherapy, resectability.