Slovenská chirurgia 3/2022

Barotrauma hrubého čreva spôsobená stlačeným vzduchom − kazuistika

MUDr. Tomáš Trnovský, MUDr. Tomáš Vasilenko, PhD., MUDr. Martin Múdry, MUDr. Andrej Vrzgula, PhD.

Barotrauma je poškodenie telesných tkanív alebo orgánov vznikajúce pôsobením vysokého tlaku vzduchu. Neopatrné používanie stlačeného vzduchu na očistenie nečistôt z povrchu tela, a to aj cez ochrannú vrstvu oblečenia, môže viesť k poškodeniu vnútorných orgánov. Smerovanie prúdu stlačeného vzduchu na análnu oblasť vedie k vážnym poraneniam konečníka a hrubého čreva. Barotrauma hrubého čreva zahŕňa poranenia, ktoré môžu varírovať od mierneho stupňa typu “cat scratch“ (iatrogénne poranenie pri kolonoskopickom vyšetrení) až po závažnú formu, a tou je perforácia hrubého čreva. Autori prezentujú kazuistiku pacienta, ktorý utrpel barotraumu s poškodením hrubého čreva vyžadujúcim rozsiahly operačný výkon.

Kľúčové slová: barotrauma, hrubé črevo

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Slovenská chirurgia. Objednať časopis

Colon barotrauma caused by compressed air − a case report

Barotrauma is damage to body tissues or organs caused by high air pressure. Careless use of compressed air to clean dirt from the surface of the body, even through a protective layer of clothing, can lead to damage to internal organs. Directing the stream of compressed air to the anal area leads to serious injuries to the anus and colon. Barotrauma of the large intestine includes injuries that can vary from the mild degree of “cat scratch” type (iatrogenic injury during colonoscopy) to the severe form, which is perforation of the large intestine. The authors present a case report of a patient who suffered barotrauma with colon damage requiring extensive surgery.

Keywords: barotrauma, colon