Slovenská chirurgia 1/2012

Altemeierova transanálna resekcia – stále aktuálna alternatíva liečby prolapsu rekta

MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD., MUDr. Lukáš Záhradník

Autori referujú o incidencii, symptomatológii, diagnostike a liečbe prolapsu anu a rekta. Analyzujú svoje skúsenosti s liečbou 19 pacientov a poukazujú na možnosti chirurgickej liečby prolapsu rekta. Spektrum výkonov v publikovanom súbore tvorí: predná rektopexa, resekcia rektosigmy laparoskopickým či otvoreným prístupom, Delormova operácia s odstránením mukózy a muskulárnou plikáciou, transanálna rektosigmoidektómia podľa Altemeiera, Tierschova serkláž a transanálna resekcia menších prolapsov Longovým staplerom. V práci autori prezentujú kazuistiku 87-ročného pacienta s veľkým prolapsom rekta, riešeným jeho transanálnou resekciou podľa Altemeiera.

Kľúčové slová: prolaps rekta, chirurgická liečba, obstipácia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Altemeir´s transanal resection - current alternative treatment of rectal prolapse

The authors report about incidence, symptomatology, diagnostics and treatment of rectal prolapse. They analyse their experience with 19 patients and suggest possibility of surgical treatment of rectal prolapse. There were used these operations: rectopexy, laparoscopic or open rectosigmoidal resection, Delorme´s resection, Altemeier´s transanal rektosigmoidectomy, cerclage and Longo stapler resection. Authors present one case of 87 years old patients with great rectal prolapse, what be with Altemeier´s transanal rektosigmoidectomy resolved.

Keywords: prolapsus recti, surgical treatment, constipation.