Slovenská chirurgia 3/2014

Akútna renálna insuficiencia u chirurgických pacientov

prof. MUDr. RNDr. Rudolf Pullmann, PhD., MUDr. Ivana Daňová, doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof.

Akútne zlyhanie obličiek komplikuje starostlivosť o chirurgického a traumatologického pacienta. Vyskytuje sa predovšetkým u pacientov so závažnou traumou, popáleninou, pri septických ochoreniach a pri náhlych brušných príhodách spojených s hypovolémiou. Napriek úsiliu venovanému štúdiu akútnej renálnej insuficiencie neexistuje jednotný konsenzus jej definície. Problémom v súčasnej diagnostike akútnej renálnej insuficiencie je často oneskorené stanovenie diagnózy a stupňa závažnosti poklesu renálnych funkcií, pretože konvenčne používané markery sú nedostatočne senzitívne a špecifické. Predmetom intenzívneho výskumu je zostavenie panelu nových biomarkerov, ktoré by spolu s ostatnými klinickými parametrami umožnili skorú a správnu diagnostiku.

Kľúčové slová: akútna renálna insuficiencia, rizikové faktory, nové markery.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Acute renal insufficiency in surgical patients

Acute renal failure complicates care for surgical and trauma patients. It occurs mainly in patients with severe trauma, burns, sepsis and acute abdomen associated with hypovolemia. Despite the efforts devoted to the study of acute renal failure there is no uniform consensus on its definition. The problem with the current diagnosis of acute renal insufficiency is often diagnosed late camping and severity of decline in renal function, as conventionally used markers are not sufficiently sensitive and specific. Subject of intense research is the compilation of the panel of new biomarkers, which, together with other clinical parameters enable early and accurate diagnosis.

Keywords: acute renal insufficiency, risk factors, new biomarkers.