Slovenská chirurgia 4/2020

Akútna končatinová ischémia a jej následky

MUDr. Tatiana Granda, PhD., MUDr. Sindy Granda

Akútna končatinová ischémia (ALI) je v súčasnosti považovaná za závažný klinický stav, ktorý si vyžaduje urgentnú diagnostickú a terapeutickú starostlivosť. Dôvodom je zvýšené riziko mortality pacientov postihnutých ALI. V diagnostike zohráva podstatnú úlohu fyzikálne vyšetrenie a Dopplerovská ultrasonografia, vďaka ktorým vieme určiť miesto tepnového uzáveru. Na základe Rutherfordskej klasifikácie a miesta uzáveru sa vyberá čo najvhodnejší manažment terapie. Okrem samotnej ischémie predstavuje pre pacienta riziko aj náhla reperfúzia, ktorá môže viesť ku vzniku ischemicko-reperfúzneho syndrómu a sekundárne poškodiť tkanivá.

Kľúčové slová: akútna ischémia, dolná končatina, ischemicko-reperfúzny syndróm

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Acute limb ischemia and its outcomes

Acute limb ischaemia (ALI) is considered a severe clinical state, that demands emergency diagnostic and therapeutic care. The reason is a higher risk of mortality of patients with ALI. Physical examination and Doppler ultrasound play significant roles in the diagnostics and help to detect location of artery occlusion. Based on Rutherford´s classification and location of artery occlusion, the best management of treatment is chosen. Sudden reperfusion as well as ischaemia presents a high risk for the patient, since it can lead to ischemiareperfusion injury and cause a secondary damage to the tissue.

Keywords: acute ischaemia, lower limb, ischemia-reperfusion injury