Slovenská chirurgia 3/2020

Akútna kalkulózna cholecystitída so závažnou anatomickou anomáliou heparu

MUDr. Ivan Majeský, PhD., MUDr. Rudolf Hrčka, CSc., MUDr. Alexandra Danningerová Molnárová, doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.

Akútnu kalkulóznu cholecystitídu by sme mali považovať za náhlu príhodu brušnú, a z toho dôvodu je v súčasnosti nezriedka indikáciou k akútnej operačnej intervencii. Anatomické variácie cievneho zásobenia či žlčového stromu nie sú zriedkavé. Veľká, závažná anatomická anomália heparu sa síce vyskytuje raritne, ale môže sa spolupodieľať na zvýšenom riziku peroperačných komplikácií. Autori demonštrujú kazuistiku pacienta s akútnou kalkulóznou cholecystitídou pri výraznej hypertrofii ľavého laloka heparu s atypickým uložením parenchýmu i cievneho zásobenia. Operačný výkon bol komplikovaný léziou žlčových ciest, primárne chirurgicky ošetrenou. Komplikácie po operačnej intervencii v zmysle leaku žlče a neskôr stenotizácie žlčových ciest boli riešené v spolupráci s intervenčným gastroenterológom s nutnosťou čiastočnej improvizácie vzhľadom na anatomické pomery.

Kľúčové slová: akútna cholecystitída, anomálna anatómia pečene, lézia žlčových ciest

Acute calculous cholecystitis with gross anatomic anomaly of the liver

Acute calculous cholecystitis should be regarded as a case of acute abdomen. Nowadays it is not a rare indication for urgent surgical intervention. Anatomic variations of vascular supply or biliary tree are not seldom. Gross anatomic anomalies of the liver itself are very occasional, but could participate in an increased risk of perioperative complications. Authors present case of the patient with acutae calculous cholecystitis and serious left liver lobe hypertrophy with malposition of the parenchyma and vascular supply. Surgery was complicated with the bile tree injury, primary solved by suture. Afterwards postoperative complications, leak of the bile and stenosis of the bile tree were managed in cooperation with interventional gastroenterologist neccessitating some improvisation due the anatomy.

Keywords: acute cholecystitis, liver anatomy anomaly, bile duct injury