Slovenská chirurgia 1/2022

Adjuvantná terapia karcinómu žalúdka v skratke

MUDr. Tomáš Šálek

Rakovina žalúdka patrí medzi hlavné príčiny úmrtí na rakovinu na celom svete. Chirurgia je jedinou kuratívnou modalitou, ale mortalita zostáva vysoká, pretože značný počet pacientov má po kompletnej chirurgickej resekcii recidívu. Chemoterapia, rádioterapia a chemorádioterapia boli skúšané v snahe znížiť riziko relapsu a zlepšiť prežívanie. Neexistuje žiadny celosvetovo uznávaný štandard starostlivosti o resekovateľný karcinóm žalúdka a liečebné stratégie sa na celom svete líšia. Pooperačná chemoradiácia s 5‐fluóruracilom/leukovorínom sa najčastejšie používa v Spojených štátoch amerických; nedávne klinické štúdie z Ázie však ukázali prínos samotnej adjuvantnej chemoterapie a spochybnili úlohu ožarovania.

Kľúčové slová: rakovina žalúdka, adjuvantná terapia, chemoterapia

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Slovenská chirurgia. Objednať časopis

Adjuvant therapy of gastric cancer in brief

Gastric cancer is among the leading causes of cancer death worldwide. Surgery is the only curative modality, but mortality remains high because a significant number of patients have recurrence after complete surgical resection. Chemotherapy, radiation, and chemoradiotherapy have all been studied in an attempt to reduce the risk for relapse and improve survival. There is no globally accepted standard of care for resectable gastric cancer, and treatment strategies vary across the world. Postoperative chemoradiation with 5‐fluorouracil/ leucovorin is most commonly practiced in the United States; however, recent clinical trials from Asia have shown benefit of adjuvant chemotherapy alone and have questioned the role of radiation.

Keywords: gastric cancer, adjuvant therapy, chemotherapy