Slovenská chirurgia 1/2023

Abdominálna sepsa a septický šok – pohľad chirurga

MUDr. Lukáš Drab, MUDr. Jaroslav Barla, MUDr. Ján Vaško

Liečba sepsy sa neustále vyvíja a upravuje. Abdominálny zdroj sepsy je druhý najčastejší a vzhľadom na klinický obraz a špecifiká môže predstavovať diagnosticko-terapeutickú výzvu s potrebou interdisciplinárneho manažmentu. Článok prináša stručný súhrn diagnostiky sepsy, odporúčaní medikamentóznej liečby podľa guidelines pre liečbu sepsy z roku 2021 a chirurgického plánovania výkonov pri abdominálnom zdroji sepsy. Základom chirurgickej liečby ostáva debridement, odstránenie infikovaných cudzích telies, drenáž infikovaných tekutinových kolekcií, dekompresiu brušnej dutiny a resekciu postihnutého orgánu s rekonštrukciou kontinuity gastrointestinálneho traktu. Relaparotómia podľa stavu alebo dočasný uzáver dutiny brušnej podtlakovým systémom so sieťkou sprostredkovanou trakciou fascie sa javí ako najlepšia chirurgická stratégia liečby.

Kľúčové slová: sepsa abdominálneho pôvodu, septický šok, qSOFA, liečba zdroja

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Slovenská chirurgia. Objednať časopis

Abdominal sepsis and septic shock – surgical view

The treatment of sepsis is constantly being developed and modified. Abdominal source of sepsis is the second most common and, considering the clinical presentation and specifics, can represent a diagnostic and therapeutic challenge with the need for interdisciplinary management. The article provides a brief summary of the diagnosis of sepsis, recommendations for drug treatment according to the guidelines for the treatment of sepsis from 2021, and surgical planning for procedures in the abdominal source of sepsis. The basis of surgical treatment remains debridement, removal of infected foreign bodies, drainage of infected fluid collections, decompression of the abdominal cavity and resection of the affected organ with reconstruction of the continuity of the gastrointestinal tract. Relaparotomy on demand or temporary closure of the abdominal cavity with a vacuum system with fascia traction appears to be the best surgical treatment strategy.

Keywords: abdominal sepsis, septic shock, qSOFA, source control