Psychiatria pre prax 3/2020

Závažný suicidálny pokus adolescentnej pacientky s Aspergerovým syndrómom

MUDr. Anna Surovcová, doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD., PhDr. Kristína Rybárová

Aspergerov syndróm je neurovývinová porucha, charakterizovaná deficitmi v sociálnej komunikácii a repetitívnymi, stereotypnými vzorcami správania. Porucha je nezriedka rozpoznaná až v období dospievania. Pacienti s Aspergerovým syndrómom sú najčastejšie ohrození afektívnymi poruchami, poruchami správania a zneužívaním psychoaktívnych látok. Doterajšie štúdie preukázali zvýšené riziko samovražedného správania u týchto pacientov. Prezentovaná kazuistika ilustruje problematiku neočakávaného suicidálneho správania závažného charakteru u adolescentnej pacientky s poruchou autistického spektra. Zameriava sa na komplexnú psychiatrickú diagnostiku pacientky, ktorú dopĺňa o psychologický profil osobnosti.

Kľúčové slová: Aspergerov syndróm, suicidálne správanie, adolescencia

Serious suicide attempt in an adolescent with asperger syndrome: a case report

Asperger syndrome is a neurodevelopmental disorder, characterized by impaired social communication and by repetitive, stereotyped patterns of behavior. The disorder is rarely recognized during adolescence. Pacients with Asperger syndrome match a high-risk profile for affective disorders, conduct disorders and psychoactive substance abuse. Previous studies have shown a high-risk of suicide in these patients. The presented case study illustrates the issue of unexpected suicide behaviour in patient with autism spectrum disorder. It is focused on a comprehensive psychiatric diagnostics and the psychological profile of personality.

Keywords: Asperger syndrome, suicidal behavior, adolescence