Psychiatria pre prax 1/2005

Zahájení v psychodynamické psychoterapii

MUDr. Petr Klimpl, CSc.

Přehledný článek pojednává o úkonech při zahájení psychodynamické psychoterapie. Ohlášení pacienta, první interview, anamnestický rozhovor, posouzení léčitelnosti, formulace dohody o léčení, a konečně zahájení systematické psychoterapie představují jednotlivé kroky, oddělované především z didaktických důvodů. Přijetí, popřípadě odmítnutí pacienta by se ovšem nemělo dít na základě impresivního přístupu a intuitivního postoje pro proslulou nespolehlivost těchto prostředků. Souhrnný článek je příspěvkem k profesionalizaci rozhodování v těchto oblastech.

Kľúčové slová: psychodynamická psychoterapie, přijímání pacientů do psychoterapie, první interview, anamnestický rozhovor, posouzení léčitelnosti, kontrakt.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

OPENING IN PSYCHODYNAMIC PSYCHOTHERAPY

The overview article deals with procedures during an initiation of psychodynamic psychotherapy. Announcement of the patient, the first interview, history concerning conversation, assessment of curability, formulation of an agreement on the therapy and finally the initiation of systematic psychotherapy represent individual steps, which are distinguished above all due to didactical reasons. Admittance, or refusal of the patient should not be based on the impressive approach and intuitive attitude due to the well-known unreliability of these measures. The overview article is a contribution to professionalization of judgements in these fields.

Keywords: psychodynamic psychotherapy, admitting the patients to psychotherapy, the first interview, history concerning conversation, assessment of curability, contract.