Psychiatria pre prax 4/2015

Vzácné nežádoucí příhody u léků užívaných v psychiatrii: Serotoninový syndrom a arytmie torsade de pointes

MUDr. Michal Prokeš, PharmDr. Josef Suchopár

Postupně narůstá ohrožení pacientů arytmiemi spojenými s prodloužením intervalu QT a serotoninovým syndromem, které bývají v obou případech způsobeny farmakodynamickou interakcí. Prodloužení intervalu QT je spojeno se zvýšením rizika arytmie torsade de pointes (TdP), což je polymorfní komorová tachykardie, která může zapříčinit náhlou smrt pacienta. K TdP dochází u pacientů s vrozeným prodloužením QT, nebo k TdP dochází při získaném prodloužení QT, které je způsobeno vnějšími faktory, k čemuž zpravidla přispívají určité vrozené dispozice. Serotoninový syndrom je vzácný, potenciálně život ohrožující stav, který je způsoben léky se serotoninergní aktivitou. Je charakterizován změnou duševního stavu, nestabilitou vegetativního systému a neuromuskulární hyperaktivitou. Pacienty se středně silnými a silnými projevy serotoninové toxicity je třeba hospitalizovat.

Kľúčové slová: lékové interakce, antipsychotika, antidepresiva, prodloužení intervalu QT, serotoninový syndrom.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Rare adverse drug reactions in psychiatry: Serotonin syndrome and arrhythmia torsade de pointes

Arrhytmias associated to QT interval prolongation and serotonine syndrome, which are usually caused by pharmacodynamic interactions, both represent emerging thread. Long QT interval is associated with increased risk of torsade de pointes (TdP), which is a polymorphic ventricular tachycardia which can cause sudden death of the patient. TdP emerges at patients with congenital QT prolongation, or TdP appears when QT prolongation is acquired, which is caused by extrinsic factors, which are usually supported by some inborn dispositions. This paper summarizes current knowledge of the QT interval prolongation that is caused by drugs and suggests appropriate measures for practicing physicians. Serotonin syndrome is a rare potentially life-threatening condition, which is caused by drugs with serotoninergic aktivity. It is characterized by mental status changes, autonomic instability and neuromuscular hyperactivity. Patients with moderate and severe cases of serotonin toxicity require hospitalisation.

Keywords: drug-drug interactions, antipsychotic drugs, antidepresives, QT interval prolongation, serotonine syndrome.