Psychiatria pre prax 1/2021

Význam cavum septi pellucidi a cavum Vergae u psychotických porúch

MUDr. Zuzana Vančová, PhD., Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA, Mgr. MUDr. René Hako, PhD., MHA, MPH, MBA

Cavum septi pellucidi (CSP) a cavum Vergae (CV) sú pri samostatnom alebo spoločnom výskyte spájané s vyšším rizikom neurovývojových porúch a psychóz (hlavne porúch schizofrénneho spektra), čo je v súhlase s neurovývojovým modelom schizofrénie. Úlohou tejto práce je poskytnúť prehľad súčasne dostupných údajov o výskyte týchto štruktúr u psychotických porúch a prehľad možných úloh CSP a CV v etiopatogenéze, klinickom obraze, prognóze a rezistencii na liečbu u psychotických porúch, hlavne u porúch schizofrénneho spektra. O funkčných dôsledkoch prítomnosti CSP a CV je zatiaľ známe málo. Boli popísané korelácie veľkého CSP s redukovaným IQ, horšou prognózou ochorenia, závažnejšími poruchami myslenia, vyšším suicidálnym rizikom, slabším výkonom pri hodnotení verbálneho učenia a pamäti a závažnejšími negatívnymi symptómami schizofrénie. V tejto práci diskutujeme aj možné príčiny nesúrodých výstupov štúdií, ktoré nachádzame vo vedeckej literatúre.

Kľúčové slová: cavum septi pellucidi, cavum Vergae, poruchy schizofrénneho spektra, funkčné dôsledky, etiopatogenéza

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The importance of cavum septi pellucidi and cavum Vergae in psychotic disorders

Cavum septi pellucidi (CSP) and cavum Vergae (CV) have separately and together been associated with an increased risk of neurodevelopmental disorders and psychoses (especially schizophrenia spectrum disorders), which is consistent with a neurodevelopmental model of schizophrenia. The aim of this work is to provide a review of currently available data regarding the occurrence of these structures in psychotic disorders and regarding the possible role of CSP and CV in the etiopathogenesis, clinical picture, prognosis and resistance to treatment in psychotic disorders, especially in schizophrenia spectrum disorders. Little is known about functional implications of CSP and CV; there have been reported correlations of large CSP with reduced IQ, poor prognosis, more sever thinking disturbance, higher suicide rate, poorer performance on measures of verbal learning and memory and more severe negative symptoms of schizophrenia. In this article, we discuss the possible reasons of inconsistent results which are present in the research literature as well.

Keywords: cavum septi pellucidi, cavum vergae, schizophrenia spectrum disorders, functional implications, etiopathogenesis