Psychiatria pre prax 4/2019

Využitie štandardných diagnostických a terapeutických postupov demencií v reálnej praxi

MUDr. Veronika Režnáková, Mgr. Michaela Nováková

Alzheimerova choroba je primárne neurodegeneratívne ochorenie mozgu s charakteristickými neuropatologickými a neurochemickými rysmi, označované ako proteínopatia. Článok stručne zhŕňa problematiku tohto ochorenia a uvádza kazuistiku včasnej diagnostiky 57-ročnej pacientky s uplatnením štandardných diagnostických a terapeutických postupov demencií, ktoré onedlho vstúpia do platnosti.

Kľúčové slová: Alzheimerova choroba, klinické prejavy, diagnostika, patofyziológia

Application of standard diagnostic and therapeutic procedures of dementia in real practice

Alzheimer´s disease is  primary neurodegenerative disease with characteristic neuropathological and neurochemical features, also known as proteinopathy. The article briefly summarizes the topic of this disease and presents a case report of early diagnosis in a 57-years-old female using standard diagnostic and therapeutic procedures of dementia that will come into operation very soon. Key

Keywords: Alzheimer´s disease, clinical manifestations, diagnostics, pathophysiology