Psychiatria pre prax 1/2015

Výskyt porúch osobnosti u pacientov s úzkostnou poruchou

MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD., MUDr. Marianna Ivančová

Výskyt komorbidity pri duševných poruchách je 2,5-krát častejší ako pri somatických ochoreniach. Úzkostné poruchy sú jednými z najčastej-šie sa vyskytujúcich psychických porúch a predstavujú vážny diagnostický a terapeutický problém, zvlášť, ak sa vyskytujú v komorbidite s inými psychickými poruchami. Tri najfrekventovanejšie sa vyskytujúce komorbidné poruchy sú: poruchy osobnosti, poruchy nálady a abúzus návykových látok. Predkladáme retrospektívne vlastné zhodnotenie týchto komorbidít počas 12 mesiacov u hospitalizovaných pacientov, pričom cieľom bolo porovnať výskyt porúch osobnosti v skupine pacientov s úzkostnou poruchou a poukázať na výskyt tejto komorbidity. Identifikovali sme prítomnosť poruchy osobnosti skoro u každého tretieho pacienta s úzkostnou poruchou (27 %); od 17 % pri sociálnej fóbii (F 41.0) po 100 % pri agorafóbii (F 40.0) a generalizovanej úzkostnej poruche (F 41.1). Rozpoznanie tejto komorbidity by mohlo prispieť v konečnom dôsledku k efektívnejšej liečbe a lepšej prognóze.

Kľúčové slová: úzkostné poruchy, poruchy osobnosti, komorbidita.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The incidence of personality disorders in patients with anxiety disorder

The incidence of co-morbidity in mental disorders is 2,5 times more frequent than in somatic diseases. Anxiety disorders are among the most frequently occurring mental disorders are a serious diagnostic and therapeutic problem, particularly when they occur in co-morbidity with other mental disorders. Three the most frequent occurring comorbid disorders are: personality disorders, mood disorders, and abuse drugs. We present retrospectives own evaluation of these co-morbidities for 12 months in hospitalized patients, the aim was to compare the incidence of personality disorders among patients with anxiety disorder and demonstrate the occurrence of comorbidity. We have identified the presence of personality disorders in almost every third patient with anxiety disorder (27 %); from 17 % for social phobia (F 41.0) to 100 % in agoraphobia (F 40.0) and generalized anxiety disorder (F 41.1). Recognizing this comorbidity could ultimately contribute to more effective treatment and better prognosis.

Keywords: anxiety disorders, personality disorders, comorbidity.