Psychiatria pre prax 2/2020

Vplyv pracovného prostredia na vznik duševných porúch

PhDr. Martina Chylová, PhD., JUDr. Jana Žuľová, PhD.

Pracovné prostredie sa považuje za významný prediktor vzniku duševných porúch, kde mnohé psychosociálne faktory negatívne vplývajú na duševnú pohodu zamestnancov. Psychické premenné ako pracovné preťažovanie, stres, syndróm vyhorenia, depresívne a neurotické poruchy bývajú treťou najčastejšou príčinou absencií a fluktuácie zamestnancov. Môžu prispieť k vzniku chorôb z povolania v niektorých odvetviach. Starostlivosť o duševné zdravie zamestnancov je dôležitá pre udržanie si práce, zvyšovanie výkonu, zníženie pracovnej záťaže a únavy, či pre eliminovanie práceneschopnosti a celkovo výskytu chorôb z povolania.

Kľúčové slová: duševná porucha, choroba z povolania, pracovný stres, psychosociálne rizikové faktory

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Working environment and mental disorders

Work environment has been considered an important predictor of the development of mental disorders, where many psychosocial factors have a negative impact on the mental health status of employees. Psychological variables such as work overload, stress, burnout syndrome, depressive and neurotic disorders are the third most common causes of absenteeism and employee fluctuation. They can contribute to the development of occupational diseases in some occupations. Caring for the mental health of employees is important for maintaining work, increasing performance, reducing workload, fatigue, incapacity at work, and reducing of overall incidence of occupational diseases.

Keywords: mental disorder, occupational disease, work stress, psychosocial risk factors