Psychiatria pre prax 5/2008

VNITŘNÍ ČASOVÝ SYSTÉM

prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., PharmDr. Alena Sumová, CSc.

Cirkadiánní systém dává organizmu vnitřní denní program a může plnit i funkci kalendáře. Je to systém integrující: zahrnuje centrální hodiny, které koordinují a synchronizují oscilace v periferních orgánech. Současně se cirkadiánní systém vztahuje ke svému okolí, neboť je periodicky seřizován vnějšími podněty, zejména světelnými. Nauka o čase v biologii, zabývající se převážně cirkadiánní rytmicitou, neboli tzv. chronobiologie zasahuje do četných odvětví teoretické medicíny, jako je fyziologie, biochemie, molekulární biologie, neurobiologie. Zasahuje však i do klinických oborů – vnitřního lékařství a endokrinologie, pracovního lékařství, neurologie, psychiatrie, onkologie apod. Zasahuje téměř všude. Je proto nutné jí věnovat pozornost a porozumět jí. A zasahuje i nás. Vede nás k uvědomění si toho, že je nutné zachovávat pravidelný denní řád, abychom úkony během dne vykonávali v době, kdy je na to náš organizmus připraven, a nebyly nám tak zátěží.

Kľúčové slová: cirkadiánní systém, biologické hodiny, SCN, periferní oscilátory, hodinové geny, melatonin, poruchy cirkadiánního systému

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THE ENDOGENOUS TIME KEEPING SYSTEM

The circadian system provides an endogenous daily programme for the entire organism and may fulfil even the role of a calendar. It is an integrating system: it encompasses a central clock and clocks in peripheral organs which are coordinated and synchronized by the central clock. At the same time the circadian system depends on its environment and is periodically entrained by surrounding stimuli, mostly by photic ones. The discipline which studies the role of time in biology, the so called chronobiology, covers mostly the circadian rhythmicity and affects many branches of theoretical medicine like physiology, biochemistry, molecular biology, neurobiology. It intervenes, however, also in clinical disciplines-internal medicine, endocrinology, occupational medicine, neurology, psychiatry, oncology, etc. It affects almost everything. Therefore, it is necessary to pay attention to it and to understand it. Chronobiology affects even each of us in our ordinary life. Its understanding leads us to awareness of the necessity to keep a regular daily schedule in order to perform our everyday tasks at the appropriate time for them so that they could not stress us.

Keywords: circadian system, biological clock, SCN, peripheral clocks, clock genes, melatonin, circadian disorders