Psychiatria pre prax 1/2019

Vnímanie depotnej antipsychotickej liečby slovenskými psychiatrami. Porovnanie zmeny názorov medzi rokmi 2015 a 2018

MUDr. Marek Zelman, Mgr. Silvia Godinová, MUDr. Zholob Mykola

Zamerali sme sa zistenie zmien názoru slovenských psychiatrov na používanie depotných antipsychotík v niektorých špecifických situáciách v rámci liečby schizofrénie. Zisťovanie bolo realizované formou dotazníkového prieskumu u psychiatrov v lôžkovej aj ambulantnej praxi v júni 2015 (n=47) a následne aj v júni 2018 (n=43). Depotnú/LAI liečbu by v roku 2018 (vo viac ako 85 % prípadoch) indikovali psychiatri pri nízkej kompliancii, anozognózii či pri častých epizódach. Nie je vhodná pri prvej epizóde ochorenia (podľa 74 % respondentov), naopak pri druhej či tretej epizóde by ju neindikovalo len 7 % lekárov. V rámci porovnania vnímania indikácie depotnej liečby medzi rokmi 2015 - 2018 došlo k najvýznamnejšej zmene v oblasti zvyšovania jej preferencie u mladých pacientov (nárast z 13 % na 44 %) a u zárobkovo činných ľudí (z 23 % na 48 %). Veľmi významný posun nastal aj v oblasti rozhodovania medzi prvogeneračnými a druhogeneračnými depotnými antipsychotikami, keď vo všetkých sledovaných situáciách prevažovala voľba atypického preparátu.

Kľúčové slová: schizofrénia, depotné antipsychotiká, názor odborníkov

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

We focused on finding the differences in opinion of Slovak psychiatrists on the use of this cure in some specific situations in the therapy of schizophrenia. We realized our research via questionnaire presented to psychiatrists in hospitals and/or outpatient practice in June 2015 (n=47) and subsequently in June 2018 (n=43). Depot/LAI medication was preferred by psychiatrists (in more than 85 % of cases) when low compliance, poor insight or frequent episodes. In contrast, oral form of antipsychotic medication was preferred if patient was of young age, economically active. It is not suitable in first episode of schizophrenia (74 % of respondents), on the other hand in second or third episode it wouldn’t be indicated only by 7 % of respondents. Within the comparison of opinion on the indication of depot/LAI medication between the years 2015-2018, the most significant change was found in preferences in young patients (increase from 13 % to 44 %) and in economically active people (from 23 % to 48 %). Very significant move happened also in decision-making between the types of depot antipsychotics. In every explored situation, the secondgeneration agent was preferred.

Keywords: Perception of depot antipsychotic treatment by Slovak psychiatrists. Compare the change of views between 2015 and 2018