Psychiatria pre prax 4/2017

Videopolysomnografia a jej využitie v psychiatrii

MUDr. Branislav Moťovský, PhD.

Spánková medicína je interdisciplinárny klinický odbor zaoberajúci sa spánkovými poruchami. Z historického hľadiska sa spánková medicína týkala hlavne neuropsychiatrických disciplín (narkolepsia, parasomnie, insomnie). Neskôr sa stala doménou aj internistických disciplín, najmä v súvislosti s diagnostikou a liečbou syndrómu spánkového apnoe. Insomnia, hypersomnia (nadmerná denná spavosť) a únava patria k nešpecifickým, ale najčastejším klinickým symptómom nozologicky takých odlišných spánkových porúch, ako je insomnia pri duševnej poruche, syndróm spánkového apnoe, alebo periodické pohyby končatín v spánku. Ich liečba je odlišná, predchádza jej správna diferenciálna diagnostika. Pre viaceré spánkové poruchy je celonočné polysomnografické vyšetrenie zlatým diagnostickým štandardom.

Kľúčové slová: polysomnografia, insomnia, spánkové apnoe, periodické pohyby končatín v spánku, spánková medicína

Videopolysomnography and it´s use in psychiatry

Sleep medicine is an interdisciplinary clinical field interested in sleep disorders. Sleep medicine was related to mostly neuropsychiatric disciplines (narcolepsia, parasomnia, insomnia) from the historical point of view. Later became a domain of internal medicine disciplines, particularly in connection with diagnostics and treatment of sleep apnea syndrome. Insomnia, hypersomnia (excessive daily sleeping) and exhaustion belongs to nonspecific, but most common clinical symptoms nosologically so far indifferent sleep disorders such as insomnia within psychic disorder, sleep apnoe syndrome or periodical movements of extremities during sleep. Their treatment is different, the right differential diagnostics passes through it. The all night polysomnographic examination is a golden diagnostic standard for various sleep disorders.

Keywords: polysomnography, insomnia, sleep apnea, periodic limb movement disorder, sleep medicine