Psychiatria pre prax 5–6/2010

Trendy vo vývoji súdnej psychiatrie presadzované Psychiatrickou klinikou LF UK v Bratislave

prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc., MUDr. Ivan André, PhD., doc. MUDr. Juraj Fleischer, CSc.

V prvej časti príspevku sa spomínajú niektoré historické súvislosti kreovania súdnej psychiatrie v našich podmienkach. Následne sa formulujú dlhodobé postoje kliniky voči niektorým problémom súdno-psychiatrickej praxe.

Kľúčové slová: história súdnej psychiatrie, postoje kliniky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Trends in the development of forensic psychiatry fostered by Department of Psychiatry, Comenius University Bratislava

In the first part are mentioned some facts on historical context of creating the forensic psychiatry in Slovakia. Subsequently, the longterm attitudes of Department of Psychiatry to some problems of forensic psychiatric practice are formulated.

Keywords: history of forensic psychiatry, attitudes of the Department of Psychiatry.