Psychiatria pre prax 4/2016

Syndróm vyhorenia a možnosti jeho prevencie

Doc. PhDr. Eva Morovicsová, PhD., MPH

Autorka v príspevku analyzuje syndróm vyhorenia, podáva jeho priebeh a bližšie opisuje konkrétne fázy vyhorenia. Pozornosť venuje rozboru subjektívnych a objektívnych príčin vyhorenia a približuje rozdiely vo výskyte syndrómu vyhorenia vo vzťahu k osobnostným vlastnostiam, pohlaviu a postoju jedinca k práci. Na vzniku vyhorenia sa podieľajú aj faktory pracovného prostredia, charakter práce a konkrétne pracovné podmienky, ktoré autorka bližšie špecifikuje. Prezentuje nielen teoretické východiská syndrómu vyhorenia, ale na základe záverov viacerých štúdií poukazuje na jeho príčinné faktory v profesii lekárov a v klinickej praxi. V závere podáva možnosti prevencie syndrómu vyhorenia z pohľadu jednotlivca a organizácie, ktoré môžu minimalizovať vyhorenie a prispieť k zmysluplnosti života a práce.

Kľúčové slová: syndróm vyhorenia, stres, pomáhajúce profesie, lekári, prevencia, psychiatria

stiahnuť celý článok v pdf

Burnout and its possible prevention

The author in this paper analyses the burnout, gives its course and further outlines specific phases of burnout. Attention is paid to the analysis of subjective and objective causes of burnout and presents differences in the incidence of burnout in relation to personality traits and gender attitudes to individual work. The emergence of burnout are involved in the working environment, nature of work and the working conditions which the author further specifies. Presents not only the theoretical basis of burnout, but based on the conclusions of several studies shows causal factors of burnout in the profession and doctors in clinical practice. In conclusion, it is given the possibility of preventing burnout from the perspective of individuals and organizations that can minimize burnout and contribute to the meaningfulness of life and work.

Keywords: burnout, stress, helping professions, doctors, prevention, psychiatry