Psychiatria pre prax S1/2011

Stručný prehľad liečby tabakovej závislosti

MUDr. Elena Kavcová, PhD., doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.

Fajčenie ako psychosociálna a drogová závislosť patrí medzi hlavné rizikové faktory chronických civilizačných ochorení V Slovenskej republike približne 70 % fajčiarov chce a pokúša sa zanechať fajčenie Autori sa zaoberajú základnými princípmi liečby tabakovej závislosti Liečba pozostáva z nefarmakologických a farmakologických metód Medzi hlavné farmakologické postupy patria: náhradná liečba nikotínovými preparátmi a liečba novým liekom vareniklínom a starším bupropionom Liečba tabakovej závislosti založená na vedeckých princípoch je efektívnou a taktiež cost-efektívnou metódou zníženia prevalencie ochorení zapríčinených fajčením a predčasných úmrtí fajčiarov.

Kľúčové slová: tabaková závislosť, nefarmakologická a farmakologická liečba, nikotínová náhradná liečba, bupropion, vareniklín.

stiahnuť celý článok v pdf

Brief overall summary of the tobacco dependence treatment

Smoking of cigarettes is the main risk factor of the chronic non-communicable diseases In the Slovak republic about 70 % of smokers want and try to stop smoking The authors deal with the basic principles of tobacco dependence treatment Treatment consists of the non-pharmacological and pharmacological therapeutic methods Among the main pharmacological methods belong nicotine replacement therapy (NRT) and therapy with new drug – varenicline and older – bupropion Evidence base treatment of tobacco dependence is effective and also cost-effective method to decrease the prevalence of tobacco associated diseases and premature deaths of smokers.

Keywords: tobacco dependence, non-pharmacological and pharmacological therapy, varenicline, nicotine replacement therapy (NRT), bupropion.