Psychiatria pre prax 4/2022

Stigmatizácia u ľudí s duševnými ochoreniami v psychosociálnom kontexte

PhDr. Iveta Ondriová, PhD., PhDr. Terézia Fertaľová, PhD.

Stigmatizácia predstavuje spoločenský predsudok vo vzťahu k niekomu, komu sú prisudzované záporné vlastnosti. Jednou z najviac stigmatizovaných skupín je skupina osôb so psychickou poruchou. Ide o negatívny spoločenský jav s dlhou tradíciou, ktorý úzko súvisí s vývojom poňatia duševných ochorení, s nedostatočnými vedomosťami, strachom a predsudkami, ktoré sú vytvárané spoločnosťou. Autori sa v príspevku zameriavajú na vybrané atribúty stigmatizácie duševných ochorení, cez aspekt sociálnej stigmatizácie, sebastigmatizácie a psychosociálne aspekty stigmy duševných ochorení.

Kľúčové slová: sociálna stigma, sebastigmatizácia, prevencia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Psychosocial consequences of stigma in people with mental illness

Stigmatization represents social prejudice in relation to someone to whom negative characteristics are attributed. One of the most stigmatized groups is the group of people with mental disorders. It is a negative social phenomenon with a long tradition, which is closely related to the development of the concept of mental illness, to insufficient knowledge, fear and prejudices created by society. In the article, the authors focus on selected attributes of the stigma of mental illnesses, through the aspect of social stigmatization, self-stigmatization and psychosocial aspects of the stigma of mental illnesses.

Keywords: social stigma, self-stigmatization, prevention