Psychiatria pre prax 4/2013

Špecifiká bipolárnej afektívnej poruchy u detí

MUDr. Iveta Fiziková, MUDr. Milena Drímalová, CSc.

Skoré rozpoznanie bipolárnej afektívnej poruchy v klinickej praxi je stále nedostatočné, napriek vysokému stupňu postihnutia touto poruchou (1). Súčasná psychiatrická klasifikácia nevyčleňuje bipolárnu afektívnu poruchu (BAP) oddelene pre vek do a nad 18 rokov. Kritériá pre určenie BAP sú vcelku rovnaké, ale je dôležité rešpektovať špecifiká viazané na vek v detstve a adolescencii (6). Ilustratívna kazuistika predstavuje prípad 16-ročnej ženy, hospitalizovanej na pedopsychiarickom oddelení pre uvedenú poruchu.

Kľúčové slová: bipolárna afektívna porucha, manická fáza, diagnostika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Specifications of bipolar affective disorder in children

In clinical practice early identification of bipolar affective disorder remains poor despite the high level of disability associated with the disorder (1). The current psychiatric classification not differentiate bipolar disorder (BAD) for under and over 18 years old separately (6). Criteria for determining the BAP are quite the same, but it is important to respect the specificities linked to age in childhood and adolescence. The illustrative case report presents the case of a 16-year-old woman hospitalized at the Department of Pedopsychiatry for the above mentionned disorder.

Keywords: bipolar affective disorder, manic phase, diagnosis.