Psychiatria pre prax 1/2023

Skríning kognitívnej poruchy u pacientov po cievnej mozgovej príhode

MUDr. Dominik Koreň, MUDr. Petra Levická, MUDr. Norbert Leško, PhD., Mgr. Miriam Slavkovská, PhD., prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, PhD., FESO, FEAN

Úvod a cieľ: Častým dôsledkom cievnej mozgovej príhody (CMP) býva tiež kognitívna porucha (KP). Podľa literatúry je prevalencia KP po CMP pomerne vysoká, avšak značne heterogénna (od 7 % do 80 %) (1). Cieľom štúdie je analyzovať prevalenciu KP vo včasnom období po prekonanej ischemickej CMP. Materiál a metodika: Z 1 328 pacientov s CMP prijatých na Neurologickú kliniku UPJŠ LF a UNLP v Košiciach bolo u 300 pacientov vykonané vyšetrenie kognitívnych funkcií pomocou Montreal cognitive assessment (MoCA) testu. Výsledky: Prevalencia KP v priemere na ôsmy deň od prijatia bola 80 % a u väčšiny pacientov bola na úrovni miernej kognitívnej poruchy. Priemerné celkové MoCA skóre bolo 21 bodov a najčastejšie postihnutými kognitívnymi doménami boli exekutívne a vizuo-priestorové funkcie, jazyk a pamäť. Záver: KP po ischemickej CMP je pomerne častý fenomén, avšak kognitívny výkon pacienta má tendenciu k spontánnej regresii a percento pacientov s KP niekoľko mesiacov od CMP sa aj podľa dostupnej literatúry znižuje. Preto každý pacient s KP po CMP by mal podstúpiť aspoň jedno kontrolné vyšetrenie kognitívnych funkcií s odstupom aspoň šesť mesiacov.

Kľúčové slová: kognitívna porucha, kognitívna porucha vo včasnom období po CMP, kognitívna porucha po cievnej mozgovej príhode, MoCA test

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Psychiatria pre prax. Objednať časopis

Screening for cognitive impairment in patients after stroke

Introduction and aims: Cognitive impairment (CI) is also a frequent consequence of stroke. According to the literature, the prevalence of CI after stroke is relatively high, but quite heterogeneous (from 7% to 80%) (1). The aim of the study is to analyze the prevalence of CI in the early period after an ischemic stroke. Material and methodology: Of the 1328 patients with stroke admitted to the Neurological Department of the UPJŠ Faculty of Medicine and L. Pasteur University Hospital in Košice, in 300 patients cognitive functions were examined using the Montreal cognitive assessment (MoCA) test. Results: The prevalence of CI (in average eighth day after admission) was 80% and in most patients it was at the level of mild cognitive impairment. The average total MoCA score was 21 points, and the most frequently affected cognitive domains were executive and visuospatial functions, language and memory. Conclusions: CI after ischaemic stroke is a relatively common phenomenon, however, the patient’s cognitive performance tends to spontaneous regression, and the percentage of patients with CI several months after stroke decreases, even according to the available literature. Therefore, every patient with CI after stroke should undergo at least one control examination of cognitive functions with an interval of at least six months.

Keywords: cognitive impairment, early cognitive impairment after stroke, post-stroke cognitive impairment, MoCA