Psychiatria pre prax 1/2017

Selfies ako nová forma závislosti − identifikácia problému

MUDr. Olena Maidanevych, MUDr. Oleksandr Semerenko

Práca sa zameriava na aktuálny problém nazývaný „selfies“, ako na novú formu nelátkovej závislosti u mladistvých, na utváranie skupín selfie závislých osôb. Zaoberá sa základnou klasifikáciou, tvorbou a šírením selfie, jej spoločnými znakmi so závislosťou od psychoaktívnych látok. Hľadá vhodný prístup k diagnostike, uvádza aktuálne trendy liečby selfies závislosti.

Kľúčové slová: diagnostika, selfie, závislosť, dôsledky, prístupy, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Selfies as a new form of addiction. Identification of the the problem

The work focuses on the problems of selfies as a new form of non-substance addiction in adolescents and shaping contingent of self--dependent individuals. It treats the basic classification, production and dissemination of the selfies, similarity of dependence on psychoactive substances, finding successful approaches to diagnosis and methods of treatment of selfies.

Keywords: diagnostics, selfies, addiction, consequences, approaches, treatment