Psychiatria pre prax 4/2003

Sebepoškozování v dětství a adolescenci

MUDr. Libuše Babáková

Cílem práce je představit klinický obraz sebepoškozování v dětské populaci. Rozčleňuje sebepoškozování do dvou kategorií, a to jednak na sebepoškozování spojené s poruchami vývoje osobnosti, dále pak na sebepoškozování vázané na pobyt v ústavních zařízeních. Mapuje jejich základní charakteristiky. Dále se věnujeme etiologickým a patofyziologickým otázkám sebepoškozování v dětství a adolescenci z hlediska biochemického a psychodynamického. Zamýšlíme se nad možnostmi terapeutického ovlivnění jak psychofarmaky, tak i psychoterapeutickými a socioterapeutickými metodami.

Kľúčové slová: sebepoškozování, automutilace, dětství a adolescence, hraniční porucha osobnosti, narcistická porucha osobnosti, rodinný systém.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Selfmutilation in childhood and adolescency

The goal of this paper is to introduce the clinical picture of self mutilating in children. The self mutilation could be divided into two categories: self mutilating related to disorders of personality development and that one associated with the stay in institutions. Their principal characteristics are describes. The attention is being given to etiologic and pathophysiologic issues of self mutilating in childhood and adolescency from biochemical and psychodynamic point of view. The therapeutic modes of treatment both with psychiatric agents and psychotherapeutic and sociotherapeutic methods are contemplated.

Keywords: self mutilating, automutilation, childhood and adolescency, bordeline personality disorder, narcistic personality disorder, family system.