Psychiatria pre prax 3/2021

Schizoobsedantní příznaky

MUDr. Kryštof Kantor, prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.

Mezi komorbidní poruchy schizofrenie patří také obsedantně kompulzivní porucha. Ačkoliv tyto dvě poruchy tvoří nezávislé diagnostické kategorie, jejich charakteristiky vykazují vzájemnou podobnost a může také docházet k překryvu jejich symptomatiky. Výskyt obsedantně kompulzivní poruchy je předpokládán až u 12 % pacientů se schizofrenií. Tyto poznatky vedou k návrhům kategorie poruch schizoobsedantního spektra a vymezení schizoobsedantní poruchy jako samostatné jednotky vykazující rozdíly oproti schizofrenii i obsedantně kompulzivní poruše. Klinický význam schizoobsedantních příznaků lze popsat z 3 hledisek: Obsedantně kompulzivní symptomatika může předcházet psychóze a být vnímána jako její prodrom. Při současném průběhu může působit diagnostické komplikace a negativně ovlivňuje prognózu onemocnění. Obsedantně kompulzivní příznaky také mohou být indukovány antipsychotiky, a to zejména klozapinem, olanzapinem a risperidonem. Tento fakt také komplikuje léčebný přístup k schizoobsedantní poruše.

Kľúčové slová: schizofrenie, obsedantně kompulzivní porucha, komorbidita, léčba, průběh

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Schizo-obsessive symptoms

Obsessive compulsive disorder is among the comorbid disorders in schizophrenia. Although these two disorders form independent diagnostic categories, their characteristics show similarity to one another and their symptoms may also overlap. Obsessive compulsive disorder is expected to occur in up to 12 % of patients with schizophrenia. This knowledge leads to suggestions of the category of schizo-obsessive disorders and the definition of schizo-obsessive disorder as aseparate unit showing differences from both schizophrenia and obsessive compulsive disorder. The clinical significance of schizo-obsessive symptoms can be described from 3 perspectives: Obsessive-compulsive symptoms can precede psychosis and thus be seen as its prodroms. Obsessive-compulsive symptoms co-occuring with schizophrenia can cause diagnostic complications and negatively affect the prognosis of the disease. Obsessive compulsive symptoms may also be induced by antipsychotics, particularly clozapine, olanzapine and risperidone. This also complicates the therapeutic approach to schizoobsedant disorder.

Keywords: schizophrenia, obsesive-compulsive disorder, comorbidity, treatment, course