Psychiatria pre prax 1/2023

Schizofrenie a obsedantně kompulzivní porucha

MUDr. Kristýna Vrbová, prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc., MUDr. František Hodný, MUDr. Marie Ocisková, MUDr. Jakub Vaněk, MUDr. Michaela Holubová, MUDr. Jonáš Boček, MUDr. Lucie Bundárová

Úvod: Až 25 % pacientů se schizofrenií zaznamená v průběhu života některý z obsedantně kompulzivních symptomů (OCs). Přibližně 12 % pacientů naplňuje diagnostická kritéria pro obsedantně­‑kompulzivní poruchu (OCD). Společný výskyt schizofrenie a příznaků OCD je tedy častý. V poslední době se zájem o tuto problematiku výrazně zvýšil. Důvodem je mimo jiné zjištění, že léčba antipsychotiky druhé generace, zejména klozapinem, může vést ke vzniku nebo zhoršení OCs. Cílem naší práce bylo předložit přehled výzkumných zjištění o vztahu mezi komorbidní obsedantně kompulzivní poruchou a závažností a léčebnými výsledky schizofrenního onemocnění. Metoda: Publikace byly identifikovány v databázích Medline a Web of Science pomocí zadání klíčových slov „schizophrenia“ a „obsessivecompulsive disorder“. Další relevantní zdroje informací byly získány z citovaných prací u významných článků. Výsledky: OCs nebo plně rozvinutá OCD u pacientů se schizofrenií jsou spojeny s celkově závažnější psychopatologií a horšími výsledky léčby. Pacienti s touto komorbiditou vykazují výraznější neurokognitivní deficit, vyšší míru úzkosti a depresivity a zvýšené riziko suicidia. Významně oslabenější je i jejich schopnost zapojení do společenského života a profesní uplatnění. Důsledkem jsou horší subjektivní vnímání příznaků poruchy, neuspokojivější výsledky léčby a zvýšené náklady na zdravotní péči. Závěr: V klinické praxi je potřeba sledovat, zda se u pacientů se schizofrenií rozvíjí komorbidní OCs. Vznik OCs je možný kdykoliv v průběhu schizofrenního onemocnění. Včasné rozpoznání a léčba této komorbidity snižují utrpení pacienta, pozitivně ovlivňují průběh a celkový výsledek léčby.

Kľúčové slová: komorbidita, schizofrenie, obsedantně kompulzivní porucha, výsledek léčby

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Psychiatria pre prax. Objednať časopis

Schizophrenia and obsessive compulsive disorder

Introduction: Up to 25 % of patients with schizophrenia suffer from obsessive-compulsive symptoms (OCs), and about 12% fulfil the diagnostic criteria of obsessive-compulsive disorder (OCD). Recently, the interest in this issue has significantly increased, probably due to the finding that second-generation antipsychotics, especially clozapine, might induce or aggravate OCs. Our study aimed to describe the research findings concerning the connection between comorbid OCs and the severity and course of schizophrenia. Method: The articles were identified by the keywords „schizophrenia comorbidity“ and „obsessive compulsive disorder“, using the Medline and Web of Science databases. Additional information was obtained by searching the references of relevant articles. Results: Obsessive-compulsive symptoms or fully expressed obsessive-compulsive disorder leads to more severe overall psychopathology and worse treatment outcomes in patients without this symptomatology. The comorbidity is accompanied by more severe increased neurocognitive impairment, high levels of anxiety, depression, and suicidality, larger social and vocational disability, and greater social and health service utilization. Conclusion: schizophrenia patients should be carefully monitored for OCs in clinical practice. The development of these symptoms may occur during disease, and early recognition and targeted treatment of this comorbidity reduce the patient´s distress and positively affect the course of the disorder and overall treatment outcomes

Keywords: schizophrenia, comorbidity, obsessive­‑compulsive disorder, treatment outcome