Psychiatria pre prax 3/2014

Schizofrénia a ostatné psychotické poruchy v DSM-5

MUDr. Jozef Dragašek, PhD.

V novom, piatom vydaní Diagnostického a štatistického manuálu duševných porúch (DSM-5) boli realizované viaceré kľúčové zmeny v diagnostickej kategórii schizofrenického spektra. Podarilo sa v nej zároveň zvýrazniť oblasť ďalšieho výskumu, ktorá sa dotýka skorej detekcie tejto často zneschopňujúcej poruchy s vážnym celoživotným narušením sociálneho a pracovného fungovania u väčšiny pacientov. V článku sa uvádzajú najvýznamnejšie zmeny obsiahnuté v DSM-5 kritériách pre schizofrenické spektrum a ostatné psychotické poruchy a sú v ňom uvedené aj dosahy na bežnú klinickú prax a výskum.

Kľúčové slová: diagnostické klasifikačné systémy, DSM-5, schizofrénia, schizoafektívna porucha, katatónia, bludová porucha, syndróm atenuovanej psychózy, iné psychotické poruchy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Schizophrenia and other psychotic disorders in DSM-5

The new fifth edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) makes several key changes to the category of schizophrenia spectrum and highlights for future study an area that could be critical for early detection of this often debilitating condition with profound lifelong impairments in social and vocational functioning for most of those with the condition. In this article, major revisions in the DSM-5 criteria for schizophrenia spectrum and other psychotic disorders are summarized and their implications for clinical practice and research are discussed.

Keywords: diagnostic classification systems, DSM-5, schizophrenia, schizoaffective disorder, catatonia, delusional disorder, attenuated psychosis syndrome, psychotic disorders.