Psychiatria pre prax 4/2020

Rodový nesúlad

MUDr. Michal Patarák, PhD.

Rodový nesúlad v adolescencii a dospelosti je charakteristický výrazným a trvalým nesúladom medzi prežívaným rodom jedinca a jemu priradeným pohlavím, ktorý často vedie k túžbe po tranzícii, aby jedinec mohol žiť a byť akceptovaný ako osoba prežívaného rodu. V článku sú uvedené základné odlišnosti medzi pojmami rodového nesúladu, rodovej dysfórie a transsexualizmu, ako aj základný medicínsky prehľad problematiky.

Kľúčové slová: rodová dysfória, rodový nesúlad, transrodová identita, transsexualizmus

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Gender incongruence

Gender Incongruence of Adolescence and Adulthood is characterised by a marked and persistent incongruence between an individual´s experienced gender and the assigned sex, which often leads to a desire to transition, in order to live and be accepted as a person of the experienced gender. The article presents the essential differences between the concepts of gender incongruence, gender dysphoria and transsexualism, as well as a basic medical overview of the issue.

Keywords: gender dysphoria, gender incongruence, transgender identity, transsexualism