Psychiatria pre prax 4/2013

Rizika polypragmázie v gerontopsychiatrii

MUDr. Richard Krombholz, MUDr. Hana Drástová

Farmakologická léčba ve vyšším věku má svá specifika a mezi nejčastější problematické situace u gerontopsychiatrických pacientů patří polypragmázie. U řady starších pacientů dochází k řetězení více somatických a psychických poruch, což přináší potřebu vyššího využívání farmakoterapie. Navíc ve stáří jsou nežádoucí lékové účinky a lékové interakce častější než v mladší populaci, nejohroženější skupinou jsou právě polymorbidní starší pacienti. Dále je známa řada léčiv, která mají schopnost sekundárně psychiatrickou symptomatiku navodit v rámci svých nežádoucích účinků. Tyto stavy je potřeba aktivně vyhledávat a snažit se jim předcházet. Bezpečná a účelná farmakoterapie je jedním z důležitých indikátorů kvality zdravotní péče ve stáří.

Kľúčové slová: polypragmázie, lékové interakce, nežádoucí účinky, polymorbidita.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Risks of polypharmacy in psychiatry

The pharmacological treatment in old age has its specifics and the polypharmacy belongs among the most common problematic situations in gerontopsychiatric patients. A number of older patients are experiencing the chaining of the multiple somatic and psychological disorders which creates a need of greater use of pharmacotherapy. Moreover, in old age, adverse drug effects and drug interactions are more frequent than in the younger population, the most endangered group are just the polymorbid old patients. Moreover, there is known a number of drugs that have the ability to induce the secondary psychiatric symptomatology within their side effects. Such conditions need to be actively searched for and it is necessary to prevent them. The safe and effective pharmacotherapy belongs to the one of the important indicators of the quality of health care in old age.

Keywords: polypharmacy, drug interactions, averse reactions, polymorbidity.