Psychiatria pre prax 6/2009

Psychóza indukovaná metabolickou alkalózou

MUDr. Iveta Fiziková

Psychiatrická symptomatika, najmä psychotické príznaky vzniknuté sekundárne, na podklade metabolickej alkalózy, sa v literatúre uvádzajú veľmi zriedkavo. Psychóza indukovaná metabolickou alkalózou sa môže objaviť neočakávane u pacientov s negatívnou psychiatrickou anamnézou, rovnako ako u pacientov s chronickým psychiatrickým ochorením. Prejavy môžu byť dramatické, nečakané pre rodinu alebo zdravotnícky personál. Zaraďuje sa do skupiny organických psychóz (1). Ilustratívna kazuistika prezentuje prípad 38- ročného pacienta prvohospitalizovaného na psychiatrickom oddelení pre psychózu indukovanú metabolickou alkalózou. Anamnéza pacienta obsahovala niekoľko faktorov, ktoré mali vplyv na rozvoj ochorenia. V jeho klinickom obraze dominovali religiózne bludy a halucinácie, ktoré mali výrazný vplyv na pacientovo správanie a afektivitu. Psychotické príznaky ustúpili po obnove kompenzačných systémov acidobázickej rovnováhy.

Kľúčové slová: psychóza, metabolická alkalóza

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The psychosis induced by metabolic alkalosis

Psychiatric symptoms secondary to metabolic alkalosis, particularly psychotic symptoms, have been reported very rarely in the literature . The psychosis induced by metabolic alkalosis may occur suddenly in patients with negative psychiatric history and may be found among chronically psychotic population. Symptoms of psychosis may appear dramatically, unanticipated by family or staff. It should be added to the various causes of organic psychosis (1). Illustrative case report presents the case of 38-year old patient, treated at the psychiatry department for the first time in his life because of psychosis induced by metabolic alkalosis. The case history of the patient contained several factors that have influenced the rise of the disorder. The clinical presentation was dominated by religious delusions and hallucinations that had an impact on the patient‘s behaviour and affectivity. We considered the improvement of psychotic symptoms was depended on the recovery of compensatory systems of the acid-base equilibrium.

Keywords: the psychosis, metabolic alkalosis