Psychiatria pre prax 4/2013

Psychóza − hľadanie subjektívneho zmyslu

MUDr. Andrea Balážová

V ostatných rokoch rastie nielen v psychiatrii záujem o subjektívne prežívanie ochorenia pacientom. Väčšina výskumov je zameraná skôr na negatívne aspekty ochorenia, nežiaduce účinky liekov, zníženú kvalitu života a podobne. V oblasti psychiatrie napríklad doteraz nebol vytvorený žiadny dotazník na zistenie možných pozitívnych aspektov psychózy. Výskumy týkajúce sa posttraumatických zmien pritom ukazujú, že ľudia, ktorí prežili záťažové životné situácie, napr. život ohrozujúce ochorenia, môžu z týchto skúseností profitovať (2, 10, 14, 16). Dlhodobá psychiatrická tradícia orientácie na deficit môže byť zodpovedná za nedostatok záujmu o zvládacie stratégie v psychóze (6), hlavne nachádzanie zmyslu psychózy. Článok predkladá iný pohľad na psychotické ochorenie, ponúka stručné predstavenie nového dotazníka na zisťovanie subjektívneho zmyslu psychózy a predstavuje niektoré teoretické východiská, ktoré autorov dotazníka inšpirovali k jeho vzniku.

Kľúčové slová: subjektívny zmysel psychózy, všeobecné zdroje odolnosti, zmysel pre integritu.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Psychosis – search for the subjective sense

In recent years there has been a growing interest in the subjective experience of illness in patients, not only in psychiatry. Most of the contemporary research has focused on the negative aspects of the disease, side effects of medication, reduced quality of life and so forth. Until now, a questionnaire seeking to identify the potentially positive aspects of psychosis has yet to be created. Yet research on post-traumatic changes has shown that people who have survived stressful life situations, such as a life-threatening illness can benefit from the experience (2, 10, 14, 16). The long-term psychiatric tradition of focusing on deficit-oriented ted approaches may be responsible for the general lack of interest in the coping strategies of psychosis, especially a sense of psychosis (6). This article presents a different view of psychotic illness, provides a brief introduction to the new questionnaire seeking to detect the subjective sense of psychosis and presents some of the theoretical background that has inspired the authors of the new questionnaire.

Keywords: subjective sense in psychosis, general resistence resources, sense of coherence.