Psychiatria pre prax 2/2009

Psychotické příznaky u závislých na metamfetaminu

doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D., Radka Maixnerová, Dagmar Valešová

Článek přehledně shrnuje problematiku psychózy, navozené dlouhodobým zneužíváním metamfetaminu (MAMP). V ČR zneužívá metamfetamin přibližně 20 000 osob, prevalence psychózy v této subpopulaci je 11 × častější než u populace celkové. Význam mají genetické příčiny tohoto stavu, kromě toho faktory premorbidní osobnosti a vlastní návyková látka se svými neurotoxickými a neuropatofyziologickými účinky. Klinický obraz připomíná akutní epizodu schizofrenie s paranoidně-halucinatorní symptomatikou, mohou však být také příznaky negativní či afektivní. Většina psychotických stavů navozených metamfetaminem odezní během jednoho týdne, až 40 % postižených však může mít psychózu perzistující po dobu několika měsíců. V léčbě se jednoznačně uplatňují antipsychotika, vhodnější jsou preparáty druhé generace. Podmínkou je abstinence pacienta a vyvarování se stresu.

Kľúčové slová: metamfetamin, psychóza, příčiny, příznaky, léčba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Psychotic symptoms in methamphetamine dependent subjects

This is a review article on methamphetamine-induced psychosis. About 20 000 subjects in the Czech Republic abuse methamphetamine (MAMP). The prevalence of psychotic states in this subpopulation is eleven times more frequent as compared to general population. Genetic factors, premorbid personality and methamphetamine itself with its neurotoxic and neuropathophysiological effects are important in etiopathogenesis of MAMP psychosis. The clinical picture with paranoid-hallucinatory symptoms resembles an acute episode of schizophrenia, negative or affective signs may also be present. Most of the MAMP-induced psychotic states subsides within one week, however up to 40 % of the patients may develop a psychosis persisting for several months. Antipsychotics are the first choice treatment in MAMP psychosis, the second generation should be preferred to the first one. The patient´s abstinence and avoidance of stress are necessary for a successful treatment.

Keywords: methamphetamine, psychosis, causes, symptoms, treatment