Psychiatria pre prax 2/2006

Psychopatologické aspekty expozície detí a adolescentov sexuálnym obsahom v masmédiách

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD., Bc. Ivan Farský, MUDr. Milan Spitka

V práci sa poukazuje na možné súvislosti medzi expozíciou detí a adolescentov sexuálnym obsahom v masmédiách a psychopatologickou symptomatikou. Expozícia detí a adolescentov pornografickému obsahu môže tiež negatívne vplývať na psychosexuálny a osobnostný vývin. Masmédiá môžu byť zvlášť významné pri vývoji sexuálnych postojov a vzorov správania u mladých ľudí, ak rodičia a školy zotrvávajú v neochote diskutovať o sexuálnych témach.

Kľúčové slová: masmédiá, sex, psychopatológia, detstvo, adolescencia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PSYCHOPATHOLOGICAL ASPECTS OF THE EXPOSURE OF CHILDREN AND ADOLESCENTS TO SEXUAL CONTENTS IN MASS MEDIA

In this article there are shown possible connections between exposure of children and adolescents to sexual contents in the mass media and psychopathological symptomatology. Exposure of children and adolescents to pornographic content can have negative effect on their psychosexual and personality development, too. The mass media may be especially important for young people as they are developing their own sexual attitudes and patterns of behavior, and as parents and schools remain reluctant to discuss sexual topics.

Keywords: mass media, sex, psychopatology, childhood, adolescence.