Psychiatria pre prax 2/2009

Psychodynamické aspekty farmakoterapie

MUDr. Peter Bobovník

Nepopierateľné úspechy neurovied a psychofarmakológie by mohli viest k zjednodušujúcej ilúzii psychiatra ako objektívneho vedca a pacientov ako biologických objektov. Tie by mali pri doporučenej dávke neurochemicky správne zareagovať a uzdraviť sa. V rámci komplexného biopsychosociálneho hľadiska je možné uvažovať i o psychologických aspektoch farmakoterapie. Príspevok je zameraný na isté prenosové a protiprenosové aspekty vzťahu predpisujúceho a pacienta a tiež na (nevedomý) význam medikácie pre pacienta. Všíma si možný podiel odporu a negatívnej terapeutickej odpovede na fenomény ako noncompliance, refrakternosť na liečbu a hypersenzitivitu na nežiaduce účinky. Porozumenie týmto „iracionálnym“ faktorom u seba i u pacienta môže významne zlepšiť spoluprácu s pacientom i efekt liečby.

Kľúčové slová: psychofarmakoterapia, compliance, nežiadúce účinky, prenos, protiprenos, odpor, negatívna terapeutická reakcia, projektívna identifikácia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Psychodynamic aspects of pharmacotherapy

Incredible advances in neurobiological sciences and psychopharmocology could create an illusion of a psychiatrist as the objective scientist and of patients as only biological objects who simply respond biochemically to medication and get well. From a complex biopsychosocial point of view we can consider also the psychological aspects of pharmacotherapy. The paper is centred on some transference and countertransference aspects of the doctor-patient relationship and on the unconcious meaning of medication for the patient. It also takes note of the possible contribution of resistence and negative therapeutic reply to noncompliance and hypersensitivity to side effects. Understanding of these „irrational“ factors may be used to deepen the pharmacotherapeutic alliance and improve the effect of therapy.

Keywords: psychopharmacotherapy, compliance, side effects, transference, countertransference, resistence, negative therapeutic reaction, projective identification