Psychiatria pre prax 1/2015

Profesor Jozef Kafka oslávil okrúhle životné jubileum

RNDr. Jaroslava Oravcová

Prof. MUDr. Jozef Kafka, DrSc., sa narodil 16. decembra 1934 v Kalništi. Po ukončení Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach začal pracovať na Psychiatrickej klinike LF UPJŠ, kde postupne prešiel všetkými funkciami – pracoval ako sekundárny lekár, asistent, docent, profesor a v rokoch 1989 – 2004 ako prednosta kliniky. Absolvoval dlhodobú stáž na jednom z pracovísk parížskej univerzity Sorbonne vo Francúzsku. Jeho vedecká práca zahŕňa vyše 180 pôvodných vedeckých prác a päť monografií, z ktorých osobitne významnou je monografia o špecifických poruchách osobnosti. Jozef Kafka sa radí medzi zakladateľov psychiatrie na východnom Slovensku a má významné zásluhy na výchove a vzdelávaní niekoľkých generácií slovenských lekárov, ošetrovateľov, psychológov či právnikov. Podieľal sa na rozvoji viacerých psychiatrických zariadení vo východoslovenskom regióne. V rokoch 1979 – 1989 pôsobil ako hlavný odborník MZ SR pre psychiatriu a bol predsedom psychiatrickej sekcie Purkyňovej spoločnosti pre bývalú Československú republiku. Pre policajné orgány a súdy napísal okolo tisíc znaleckých posudkov. Je členom najvýznamnejšej psychiatrickej spoločnosti vo Francúzsku a bol členom redakčných rád niekoľkých odborných periodík. Aj napriek vysokému veku je stále pracovne činný a pôsobí ako prednosta I. psychiatrickej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť