Psychiatria pre prax 2/2004

Problematika posuzování v psychiatrii

MUDr. Jiří Kutina

Mezi psychiatrem a posudkovým lékařem dochází často k nedorozuměním, daným tím, že oba ne přesně vědí, co po sobě vzájemně chtějí a potřebují. Psychiatr má jen mlhavé ponětí o principech posuzování zdravotního stavu pro účely invalidity a posudkový lékař zase má jen matné ponětí o psychiatrii, vesměs ze svého medického dávnověku. Účelem článku je přiblížit psychiatrům principy posuzování toho, čemu se říká dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, pro jejich snadnější domluvu s posudkáři ve prospěch všech zúčastněných a zejména pacientů.

Kľúčové slová: psychiatrie, posudkové lékařství, invalidita, práce a zdravotní stav, dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Psychiatry and Assessment Medicine, review of some interdisciplinar problems

There are often misunderstandings between psychiatrists and advisory doctors, which are given by the fact they both don’t know, what one wants and needs from other. Psychiatrist has only vague understanding to principles of assessing health status for purposes of invalidity and advisory doctor has only a vague understanding to psychiatry, largely from his distant medical past. The goal of this article is to explain to psychiatrists principles of assessing, what is named long-lasting unfavourable health status, for their better communication with advisory doctors in favour of all participants and mainly patients.

Keywords: psychiatry, assessment medicine, disability, labour and health, long term inaptibility.